Premium Garant

Nova priložnost na obzorju.

Naročite svetovalca

Prednosti

 • Zavarovanje vam omogoča jamstvo najmanj v višini 0 % + Euribor + 1,5 % na sredstva, ki se lahko v prvih 3 letih v celoti plemenitijo v naložbi z zajamčeno donosnostjo Zajamčeni 10. 
 • Od začetka 4. leta trajanja zavarovanja pa do izteka 10. leta se delež naložbe Zajamčeni 10 postopoma zmanjšuje, tako da so celotna sredstva po tem obdobju vezana samo na investicijske sklade družbe Generali Investments.    

 • Nudimo vam ugodno sklenitev brez plačila vstopnih stroškov.   

 • Glede na vaše želje in potrebe imate po enem letu možnost, da enkrat mesečno brezplačno spremenite sestavo vaše naložbe, ki je vezana na investicijske sklade družbe Generali Investments, ali se kadar koli odločite za prenos premoženja iz Zajamčenega 10.

 • Kadar koli lahko vplačate dodatno enkratno premijo.  
 • Po prvem letu trajanja zavarovanja imate možnost delnega (do 50 % vrednosti premoženja) ali celotnega dviga privarčevanih sredstev. 
 • V primeru smrti zavarovane osebe upravičencu ni treba čakati na dedovanje, saj izplačilo prejme v 14 dneh. Upravičenec lahko nadaljuje z varčevanjem oziroma zavarovanjem in ohrani enake lastnosti zavarovanja.   

 • Donosi, doseženi s Premium Garantom, so po desetih letih neobdavčeni.

 • Zavarovanje je namenjeno predvsem varčevanju, zato vam omogočamo preprosto sklenitev brez vprašanj o zdravstvenem stanju in brez zdravniškega pregleda.

Informativni izračun

Matjaž je ugleden poslovnež, ki ima v lasti več podjetij. Na banki ima zajetno vsoto privarčevanih sredstev, obresti na depozite pa so nižje, kot bi si želel. Oglasi se pri svojem svetovalcu, ki mu predstavi odličen varčevalno-zavarovalni produkt, namenjen predvsem strankam, ki želijo vložiti vsaj 50.000 EUR. Ker je sklenitev povsem preprosta, saj ni treba izpolnjevati zdravstvenega vprašalnika ali opravljati zdravniškega pregleda, se Matjaž odloči, da bo svojih 50.000 EUR dobro in varno naložil v Premium Garant. Premijo razdeli tako, da 90 % sredstev v začetnem obdobju veže na Zajamčeni 10, 10 % pa v investicijski sklad družbe Generali Investments

Koliko bi znašala informativna vrednost premoženja, ki bi jo Matjaž dosegel s Premium Garantom po 15 letih? 

Informativni izračun prihranka po 15 letih

Razdelitev enkratne premije po naložbah Predpostavljena povprečna letna stopnja donosa investicijskih skladov družbe Generali Investments* 
Zajamčeni  
10* 
Investicijski sklad družbe Generali Investments 2 % 4 % 6 %
100 % 0 % 56.213 EUR 66.842 EUR 79.409 EUR
90 % 10 % 56.296 EUR 67.386 EUR 80.665 EUR
70 % 30 % 56.463 EUR 68.474 EUR 83.179 EUR
50 % 50 % 56.631 EUR 69.562 EUR 85.692 EUR

V informativnih prikazih je upoštevano, da se po 3., 5., 7. in 10. letu del premoženja prenese iz naložbe Zajamčeni 10 v investicijski sklad Generali Galileo tako, da je po tretjem letu največ 75 % vseh sredstev vezanih na Zajamčeni 10, po petem letu največ 50 %, po sedmem 25 % in na zadnji dan desetega leta 0 %. Pravila glede zmanjševanja naložbe Zajamčeni 10 si lahko preberete v Pravilih nalaganja pri zavihku Naložbena politika, še podrobneje pa so na voljo tudi v Dokumentu s ključnimi informacijami.   

*Informativna vrednost premoženja je izračunana ob predpostavki zajamčene letne stopnje donosa naložbe Zajamčeni 10 v višini 0 % in z upoštevanjem pripisa presežka pri življenjskem zavarovanju Premium Garant v višini 6-mesečnega Euriborja (pri čemer je pri določitvi višine presežka upoštevano, da ni manj kot 0) + 1,5 %. Za investicijske sklade družbe Generali Investments so upoštevane letne stopnje donosa v višini 2 %, 4 % in 6 %, ki niso zajamčene.

Naložbena politika

Kam lahko vložite svoja sredstva? 

ZAJAMČENI 10

Zajamčeni 10 je naložba, ki ne glede na razmere na kapitalskih trgih zagotavlja donosnost 0 % letno. Življenjsko zavarovanje Premium Garant vključuje tudi pripis presežka na del sredstev, ki so vezana na Zajamčeni 10. Pripis je enak najmanj višini 6-mesečnega Euribor-ja + 1,5 %. Pripis presežka se izvede enkrat letno tako, da se na izbrani naložbi povišajo enote premoženja. 

Več o naložbi Zajamčeni 10

OSTALE NALOŽBENE MOŽNOSTI

Investicijski skladi družbe Generali investments, ki jih je možno izbrati pri življenjskem zavarovanju Premium Garant:


 

Vrednost enote posamezne naložbe si lahko ogledate s klikom na spodnji gumb.

Vrednosti enot premoženja

PRAVILA NALAGANJA

Zavarovanje je lahko v prvih treh letih v celoti vezano na Zajamčeni 10 ali na investicijske sklade družbe Generali Investments. Če so sredstva vezana na Zajamčeni 10, se delež te naložbe od začetka 4. leta trajanja zavarovanja pa do izteka 10. leta postopoma zmanjšuje, tako da so po tem obdobju celotna sredstva vezana samo na investicijske sklade družbe Generali Investments. Dovoljena izpostavljenost sredstev v Zajamčenem 10 v prvih desetih letih trajanja zavarovanja je navedena v spodnji tabeli: 

Opazovani dan Maksimalna izpostavljenost
(v deležu od vseh vplačanih sredstev)
zadnji dan 3. zavarovalnega leta 75 %
zadnji dan 5. zavarovalnega leta 50 %
zadnji dan 7. zavarovalnega leta 25 %
zadnji dan 10. zavarovalnega leta 0 %

Če zavarovalec ne uredi prenosa premoženja pravočasno, se ustrezni del premoženja iz Zajamčenega 10 samodejno prenese v investicijski sklad Generali Galileo. Prenesena sredstva se preračunajo v enote premoženja druge referenčne vrednosti v skladu s pravili, ki veljajo pri zavarovalnici. 

Pogosta vprašanja

Ob sklenitvi zavarovanja Premium Garant veljajo Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Premium Garant. 

Po enem letu trajanja zavarovanja ima zavarovalec možnost, da enkrat mesečno brezplačno spremeni sestavo naložbe (prenos premoženja se izvede 1. dne v naslednjem mesecu), ki je vezana na investicijske sklade družbe Generali Investments, ali se kadar koli odloči za prenos premoženja iz Zajamčenega 10. Spremembo naložbe lahko opravi s sporočilom na portalu Moj AS, z izpolnitvijo Zahtevka za spremembo naložbe, ki je na voljo tukaj, ali se obrne na predstavnika zavarovalnice. 

Upravičenec mora v primeru smrti zavarovane osebe predložiti pisni zahtevek in na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti:
 1. polico,
 2. izvod iz matične knjige umrlih,
 3. dokazilo o vzroku smrti in
 4. dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police. 
V primeru smrti zavarovane osebe lahko upravičenec za primer smrti postane nova zavarovana oseba in nadaljuje z varčevanjem. 

Zavarovalnino vam izplačamo v roku 14 dni od dneva, ko je ugotovljena naša obveznost in njena višina.