Varčevanje s Fondpolico ZLATA LETA

V zrelih letih uživamo sadove minulega dela, zato poskrbite, da jih boste preživeli kar se da brezskrbno. Naj bodo v znamenju, potovanj, druženja s prijatelji in preživljanja prostega časa z družino in vnuki.

Naročite svetovalca

Prednosti

Finančna varnost vas in vaših najbližjih

 • Z zajamčeno višino izplačila v primeru smrti zavarovane osebe po dveh letih trajanja zavarovanja, v primeru smrti zaradi nezgode pa že od začetka zavarovanja in z zavarovalnim paketom dodatnih nezgodnih zavarovanj.
 • Varčevanje, ki ga lahko namenite za dopust, prenovo stanovanja ali za uresničitev drugih želja.
 • Izbira in prilagajanje naložbene politike, ki ustreza vašim naložbenim usmeritvam, željam in potrebam.
 • Prvovrstna možnost donosnega nalaganja v izbrane naložbene pakete ali posamezne investicijske sklade.
 • Varno plemenitenje sredstev v zajamčeni naložbi z zajamčenim donosom.
 • Davčno ugodna oblika zavarovanja in varčevanja.

Informativni primer

Pavel končno obišče prijatelje v Avstraliji 

60-letni Pavel želi varčevati in biti hkrati zavarovan za primer najhujšega. Zato se odloči za sklenitev Fondpolice ZLATA LETA 
z mesečno premijo 25 EUR in dobo plačevanja premije 20 let.

Po 10 letih plačevanja se odloči obiskati svoje prijatelje v Avstraliji in za nakup letalske karte izkoristi možnost izplačila predujma.

 • V tem času je zavarovan za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto v višini 1.000 evrov.
Vsota plačanih premij Informativna vrednost premoženja ob izteku dobe plačevanja premije
ob predpostavki različnih povprečnih letnih stopenj donosa*,
če ne bi izkoristil predujma
4 % 6 % 8 %
6.000 EUR 7.358 EUR 9.032 EUR 11.158 EUR
 

*Višina prikazanih informativnih vrednosti premoženja ni zajamčena, saj je odvisna od gibanja vrednosti enot izbranih investicijskih skladov ali naložbenega paketa.

Naložbena politika

Fondpolica ZLATA LETA omogoča široko paleto naložbenih možnosti po vaši izbiri. Poleg možnosti nalaganja sredstev v enega izmed štirih naložbenih paketov lahko izberete tudi posamezne investicijske sklade, tržne vrednostne papirje plemenitih kovin in naložbo z zajamčenim donosom Zajamčeni AS 2.

Dokument vsebuje ključne informacije za vlagatelje o tem skladu oziroma naložbenem paketu, in sicer o:

 • ciljih in naložbeni politiki sklada oziroma naložbenega paketa,
 • tveganju in donosu naložbe,
 • stroških,
 • pretekli uspešnosti in
 • druge uporabne informacije.

Podatki, navedeni v dokumentu, so predpisani z zakonom, niso tržno gradivo in so namenjeni vlagateljem v pomoč pri odločitvi o izbiri sklada oziroma naložbenega paketa.

Več o ključnih podatkih za vlagatelje.

Naložbeni paket je izbor najbolj perspektivnih investicijskih skladov, v katere se nalagajo sredstva. Ustreznost sestave posameznega naložbenega paketa glede na tržne razmere in pričakovanja o gibanjih na kapitalskih trgih v prihodnosti namesto vas spremljajo finančni strokovnjaki KD Skladov, družbe za upravljanje, d.o.o.
Posamezni naložbeni paket odlikuje prilagoditev izbora skladov naložbenim usmeritvam posameznika in tržnim razmeram, hkrati pa vsi naložbeni paketi omogočajo tudi geografsko in strukturno razpršitev naložb.

Glede na svojo naložbeno usmeritev imate možnost izbire štirih naložbenih paketov:

1. Aktivni AS

Naložbeni cilj Aktivnega AS-a je dolgoročna kapitalska rast. Aktivni AS bo naložbeni cilj dosegal posredno, to je pretežno prek naložb v delnice ali enote premoženja odprtih investicijskih skladov brez geografskih ali sektorskih omejitev.

Aktivni AS upravljamo s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije).

Na ta način dobimo izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose. V začetku bo iz množice odprtih investicijskih skladov v upravljanju družbe KD Skladi izveden optimalni izbor najmanj 4 investicijskih skladov, ki se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagajal aktualnim razmeram na kapitalskih trgih.

Ciljna sestava notranjega sklada Aktivni AS od 5. 11. 2018 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 25
KD Amerika, delniški 20
KD MM, sklad denarnega trga - EUR  20
KD Bond, obvezniški  10
KD Vitalnost, delniški 10
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR  5
KD Rastko, delniški 5
KD Indija - Kitajska, delniški 5

 

Več v prospektu Aktivni AS.

2. Aktivni naložbeni paket

Namenjen je vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočih se trgih.

Ciljna povprečna letna donosnost: 8 %

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 8. 2018 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov  20
KD MM, sklad denarnega trga - EUR   20
KD Amerika, delniški 15
KD Indija - Kitajska, delniški 10
KD Novi trgi, delniški 10
KD Rastko, delniški  10
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 5
KD Surovine in energija, delniški 5
KD Tehnologija, delniški 5

 

3. Uravnoteženi naložbeni paket

Primeren je za vse, ki želite dolgoročno povečati svoje premoženje, pri tem pa niste pripravljeni svojih sredstev v celoti nalagati v delniške naložbe. Sredstva se usmerjajo tako v delniške kot tudi v obvezniške investicijske sklade.

Ciljna povprečna letna donosnost: 6 %

Ciljna sestava Uravnoteženega naložbenega paketa od 1. 4. 2018 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 30
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 30
KD Bond, obvezniški - EUR 20
KD Novi trgi, delniški 10
KD Amerika, delniški 10

 

4. Konzervativni naložbeni paket

Izbira konzervativnega naložbenega paketa je primerna za vse, ki ste osredotočeni na stabilnost privarčevanih sredstev. Sredstva bodo bolj izpostavljena obvezniškim skladom, kar daje dodatno varnost in stabilnost vloženih sredstev.

Ciljna povprečna letna donosnost: 4 %

Ciljna sestava Konzervativnega naložbenega paketa od 1. 4. 2018 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD MM, sklad denarnega trga - EUR  35
KD Bond, obvezniški - EUR 20
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 20
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 15
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR 10

 

Se želite izogniti nihanjem na kapitalskih trgih?
Z Zajamčenim AS 2 se jim za določeno obdobje izognete. To je naložba, ki zagotavlja donos v višini najmanj 1,50 % letno. Izberete jo lahko samostojno ali pa poleg izbranega naložbenega paketa oziroma investicijskih skladov.

Kaj pa, če je doseženi donos naložb višji od zajamčenega?
V tem primeru je Fondpolica z vključeno naložbo z zajamčeno donosnostjo lahko udeležena tudi v pripisu letnega presežka.

Več o naložbi Zajamčeni AS 2.

Če želite naložbo še bolj prilagoditi svojim potrebam, lahko naložbeno kombinacijo določite tako, da izberete do 4 različne investicijske sklade iz ponudbe zavarovalnice.

Podatki o posrednih stroških investicijskih skladov

Provizija za upravljanje in provizija za skrbniške storitve na letnem nivoju:

  Provizija za upravljanje Provizija za skrbniške storitve
KD GALILEO, mešani fleksibilni sklad 2,00 % 0,05 %
KD RASTKO, evropski delniški sklad 1,90 % 0,05 %
KD BOND, obvezniški - EUR 0,85 % 0,05 %
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 0,50 % 0,04 %
KD PRVI IZBOR, sklad delniških skladov 0,85 % 0,05 %
KD BALKAN, delniški 2,49 % 0,05 %
KD NOVI TRGI, delniški 2,00 % 0,05 %
KD SUROVINE IN ENERGIJA, delniški 1,89 % 0,05 %
KD TEHNOLOGIJA, delniški 1,89 % 0,05 %
KD VITALNOST, delniški 1,89 % 0,05 %
KD INDIJA – KITAJSKA, delniški 2,00 % 0,05 %
KD LATINSKA AMERIKA, delniški 2,00 % 0,05 %
KD VZHODNA EVROPA, delniški 2,15 % 0,05 %
KD DIVIDENDNI, delniški 2,00 % 0,05 %
KD AMERIKA 1,70 % 0,05 %


V vrednosti enote premoženja posameznega investicijskega sklada sta zajeti provizija za upravljanje in provizija za skrbniške storitve. Zaračunava ju družba za upravljanje izbranih investicijskih skladov, prav tako je do njiju upravičena.

Ali ima zavarovalnica vpliv na višino provizije, kot sta upravljavska in skrbniška provizija?

Ne, nima vpliva na višino niti ne na spremembe. Prav tako nima vpliva na kakršnekoli druge stroške, ki so izključno v rokah družbe za upravljanje skladov.

Kakšne stroške ima zavarovanec pri tej obliki življenjskega zavarovanja?

Zavarovalnici mora plačati vstopne stroške, oproščen pa je plačila vstopnih stroškov pri nalaganju v investicijske sklade, ki jih je izbral pri življenjskem zavarovanju. Dodatne informacije so dostopne tudi na spletnih straneh družb za upravljanje investicijskih skladov.

Kaj je tržni vrednostni papir plemenitih kovin?

Je vrednostni papir, vezan na surovine, s kritjem v fizični obliki, ki kotira na enem ali več organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

Katere ETC-je je možno izbrati pri Fondpolici?

Zavarovanje lahko poleg ostalih naložbenih možnosti iz ponudbe zavarovalnice vežete tudi na naslednje tržne vrednostne papirje plemenitih kovin:

 • tržni vrednostni papir zlata ETFS Physical Swiss Gold,
 • tržni vrednostni papir košarice plemenitih kovin ETFS Physical PM Basket,
 • tržni vrednostni papir srebra ETFS Physical Silver,
 • tržni vrednostni papir paladija ETFS Physical Palladium in
 • tržni vrednostni papir platine ETFS Physical Platinum.

Več o naložbenih možnostih v plemenite kovine si lahko preberete v Povzetku opisa lastnosti tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin.

Vsi tržni vrednostni papirji plemenitih kovin spadajo med prenosne vrednostne papirje, ki so lahko izdani ali odkupljeni na zahtevo vlagatelja, na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kjer vzdrževalci trga skrbijo za likvidnost na trgu. Kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev enako kot delnice, cena in sledenje ceni, na katero so vezani, pa deluje podobno kot pri indeksnih odprtih vzajemnih skladih, ki kotirajo na organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

Dodatna zavarovanja

Življenjsko zavarovanje Fondpolica ZLATA LETA krije primer smrti zavarovane osebe. Z dodatnimi zavarovanji, ki jih lahko priključite, vam Fondpolica ZLATA LETA omogoča celostno zavarovalno zaščito, saj lahko posamezno izberete različna kritja v primeru delovne nezmožnosti, kritja, s katerimi poskrbite za varnost v primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode oziroma brezposelnosti ali delovne nezmožnosti in kritja za primer nastanka kritične bolezni.

Lahko se priključi enega izmed paketov dodatnih zavarovanj, ki krije primer trajne invalidnosti, dneve v bolnišnici zaradi nezgode in smrt zaradi nezgode.

Paket Minimalna mesečna premija za življenjsko zavarovanje Smrt zaradi nezgode Trajna invalidnost* Dnevi v bolnišnici Premija
A 50 7.500 15.000 9 5,87
B 35 5.000 10.000 6 3,91
C 25 2.500 5.000 3 1,96

 

 

 

 

 

 

Vsi zneski v tabeli so v EUR.

*Zavarovalne vsote veljajo za eno osebo in se znižajo za 50 %, če nezgoda nastane pri opravilih, navedenih v dopolnilnih pogojih za dodatno nezgodno zavarovanje.

Kako ravnati v primeru, ko se vam kaj zgodi?

Ko se vam kaj zgodi (npr. nezgoda), je treba ravnati v skladu z navodili zavarovalnice ter v najkrajšem možnem času prijaviti zavarovalni primer.

 • Takoj obiščite oziroma pokličite zdravnika zaradi pregleda ali nudenja potrebne pomoči,
 • nemudoma ukrenite vse potrebno za zdravljenje in
 • se ravnajte po zdravnikovih navodilih in nasvetih ne glede na način zdravljenja.
 • Ob prijavi nezgode morate navesti vsa potrebna dejstva in predložiti ustrezna dokazila o nezgodi.
Nezgodo nam morate pisno prijaviti takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča.«

Zavarovalnino vam izplačamo, če dokažete, da odlašanje obiska zdravnika ni vplivalo na dolgotrajnejše trajanje in potek vašega zdravljenja.

 • podatke o kraju in času nastanka nezgode,
 • popoln opis dogodka,
 • ime zdravnika, ki vas je pregledal in napotil na zdravljenje ali ki vas zdravi,
 • izvid zdravnika o vrsti in stopnji telesnih poškodb ter o morebitnih nastalih posledicah,
 • podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in boleznih, ki ste jih morda imeli že pred nezgodo in
 • dokazila od upravičenca, v kolikor so potrebna dodatna dokazila za ugotovitev pravice do izplačila.

 • V primeru smrti mora upravičenec predložiti pisni zahtevek, zato je zelo pomembno, da svoje upravičence seznanite, da ste poskrbeli za njihovo varnost.
 • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezni del ali dogovorjeno dnevno nadomestilo upravičenec prejme v roku 14 dni po predložitvi celotne potrebne dokumentacije.

Pogosta vprašanja

Želite, da bi se vam uresničile vaše želje?

Začnite že danes. S Fondpolico ZLATA LETA si zagotovite socialno varnost in plemenitenje sredstev v paleti različnih naložbenih možnosti.

Želim svetovalca