Požarno zavarovanje

Bi uspešnost poslovanja res radi prepustili nepredvidljivim vremenskim razmeram, nespretnim ravnanjem zaposlenih ali drugih oseb, ter drugim nepredvidljivim dogodkom?

Poskrbite, da boste svoje premoženje zavarovali pred nevarnostjo požara, strele, eksplozije, viharja, toče, poplave, potresa in drugimi nevarnostmi.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Kaj vse lahko zavarujete z dodatnimi kritji?

Če je posebej dogovorjeno, zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari tudi zaradi naslednjih nevarnosti:

 • poplave,
 • izliva vode,
 • vdora meteorne vode,
 • zemeljskega plazu,
 • snežnega plazu,
 • teže snega,
 • izteka tekočine (lekaže),
 • samovžiga zalog,
 • izliva žareče mase,
 • vandalizma,
 • posrednega udara strele in
 • potresa.

Zavarovanje do določenega zneska krije tudi stroške:

 • čiščenja kraja škode,
 • rušenja poškodovanih in neuporabnih delov,
 • odvoza zgorelin, ruševin in naplavin ter
 • zapore cestišča in ponovne izdelave gradbene dokumentacije.

Povrnejo se le tisti stroški, ki nastanejo kot izključna posledica delovanja zavarovanih nevarnosti na zavarovanem premoženju.

Za nevarnost požara lahko zavarujete:

 • zgradbe in druge nepremičnine: zavarovani so vsi deli zgradbe, tudi temelji in kletni zidovi, vgrajene instalacije, vgrajena oprema (dvigala, centralna kurjava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji ipd.) ter zunanje omrežje, ki funkcijsko pripada zavarovanemu objektu,
 • premičnine v zgradbah in na prostem: zavarujete lahko opremo, zaloge surovin, polizdelkov in končnih izdelkov ter
 • ostalo po posebnem dogovoru.

Natančen obseg vseh kritij požarnega zavarovanja je naveden v splošnih pogojih zavarovanja.

Podrobno

Zgradbe in opremo lahko zavarujemo na:

Novo vrednost
Zavarovalna vrednost za zgradbe je vrednost nove zgradbe po cenah v kraju, kjer stoji. Zavarovalna vrednost za opremo je nabavna cena novih stvari.

Dejansko vrednost
Zavarovalna vrednost za zgradbe je vrednost nove zgradbe po cenah v kraju, kjer stoji, zgrajena z enakimi gradbenimi materiali, zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti.

Zavarovalna vrednost za opremo je nabavna cena novih stvari, zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske ter tehnične zastarelosti.

Višina premije pri Požarnem zavarovanju je odvisna od:

 • zavarovanih predmetov,
 • gradbene kategorije objekta,
 • vrste zgradbe, opreme, zaloge,
 • dejavnosti v obravnavanem riziku,
 • izvedenih preventivnih ukrepov za preprečevanje škodnih dogodkov,
 • načina zavarovanja,
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja in
 • višine zavarovalne vsote,...

Požarno zavarovanje krije škodo, ki je posledica nevarnosti, za katero je bilo sklenjeno zavarovanje, ne pa druge posredne škode ali izgub zaradi nastanka zavarovalnega primera:

 • odgovornosti,
 • izgubljene najemnine,
 • prekinitve dela,
 • zmanjšanja vrednosti in
 • podobnih izgub.

Poleg zgoraj navedenega zavarovanje prav tako ne krije: škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije; škode, ki nastanejo v posredni ali neposredni povezavi s terorističnim dejanjem; škode zaradi osnovnih in dodatnih nevarnosti, ki nastanejo kot posledica potresa,...

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za nastanek zavarovalnega primera.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Poskrbite za varnost premoženja

Ali veste, katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Preverite.

Zaženite konfigurator zavarovanj