Gradbeno zavarovanje

V času gradnje se pogosto zgodi kaj nepredvidenega, kar lahko povzroči prekoračitev rokov, lahko pa poviša tudi končne stroške.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Podrobno

Kaj lahko zavarujete v sklopu gradbenega zavarovanja?

 • gradbeni objekt v gradnji: novogradnje, dograditve, nadgradnje, popravila, adaptacije,
 • gradbeni in instalacijski material ter gradbene dele in elektro strojno opremo, ki je namenjena za vgraditev izključno v zavarovani objekt in
 • opremo in pomožne objekte za izvajanje gradbenega objekta (pomožne gradnje, zidane ali lesene barake za skladišča, delavnice in menze ter premične odre), ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti gradbenega objekta, razen montažnih barak, ki so osnovna sredstva izvajalca del.

Če je v pogodbi dogovorjeno in je obračunana dodatna premija, so lahko predmet zavarovanja tudi:

 • obstoječi objekti, na katerih se izvajajo dograditve, nadgradnje, popravila ali adaptacije,
 • deli objekta v gradnji ali posamezna gradbena ali obrtniška dela,
 • pomožni gradbeni material (gradbeni les, leseni montažni elementi ipd.), orodje v uporabi in
 • oprema in pomožni objekti za izvajanje gradnje, ki niso ali so le delno zajeti v predračunskem znesku objekta v gradnji.

Kako skleniti gradbeno zavarovanje?

Za sklenitev zavarovanja je potrebno izpolniti vprašalnik in dostaviti dodatne podatke glede na vrsto del, če tako zahteva zavarovalnica.

Premija za osnovno zavarovanje se obračuna od predračunske vrednosti objekta iz gradbene pogodbe.

Pri zavarovanju dodatne nevarnosti poplave, visoke vode in talne vode ter zemeljskega plazu se zavarovanje lahko sklene na dejansko vrednost (enako kot za osnovne nevarnosti) ali na del vrednosti (prvi riziko).

V primeru, da gradbena dela niso zaključena v roku, na podlagi katerega je bila izračunana premija, se lahko kritje pred potekom zavarovanja podaljša.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, vlomne ali navadne tatvine takoj obvestite pristojno policijsko postajo ter navedite, katere stvari so bile uničene, poškodovane ali odnesene.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov in stvari. Predložite tudi vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Poskrbite za varnost premoženja

Ali veste, katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Preverite.

Zaženite konfigurator zavarovanj