Zavarovanje poklicne odgovornosti

Kot strokovnjak odgovarjate za škodo, ki izvira iz opravljanja vaše poklicne dejavnosti. Z zavarovanjem poklicne odgovornosti se zavarujete pred neugodnimi finančnimi posledicami odškodninskih zahtevkov, ki bi jih zoper vas lahko uveljavljali vaši naročniki ali tretje osebe zaradi škode, povzročene pri opravljanju vaše poklicne dejavnosti.

Zaženite konfigurator zavarovanj

O zavarovanju

Zavarovanje poklicne odgovornosti je namenjeno različnim poklicnim skupinam – podjetjem in posameznikom, kadar gre za višjo stopnjo tveganja poklicne odgovornosti.

Z zavarovanjem krijemo odškodninsko odgovornost zavarovanca za škodo, zaradi katere se proti zavarovancu uveljavljajo odškodninski zahtevki tretjih oseb, zaradi strokovne napake oz. napačnih ravnanj (storitev ali opustitev) zavarovanca pri opravljanju njegove poklicne dejavnosti in ima lahko za posledico:

 • poškodovanje pacientov (pri zavarovanju poklicne odgovornosti v zdravstvu),
 • poškodovanja oseb in stvari ter t.i. »mehke škode« (pri zavarovanju poklicne odgovornosti projektantov in nadzornikov),
 • čiste premoženjske škode (pri zavarovanju poklicne odgovornosti nekaterih drugih poklicev, kot npr. odvetniki, notarji, računovodje, revizorji ipd.).

V sklopu Zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti pri AS ponujamo tudi zavarovanje poklicne odgovornosti za čiste premoženjske škode in druge poklicne odgovornosti.

Prednosti

 • Pri AS preverimo, ali so odškodninski zahtevki, ki se uveljavljajo zoper vas, upravičeni.
 • Ubranimo vas pred neupravičenimi odškodninskimi zahtevki.
 • Nadomestimo škodo pri upravičenih odškodninskih zahtevkih, in sicer v obsegu dogovorjenega zavarovalnega kritja.

Prihranki

Sklenite Zavarovanje poklicne odgovornosti in pridobite popuste:

 • Finančne popuste na takojšnje plačilo letne premije
 • Popuste na druga sklenjena zavarovanja AS
 • Preostale individualne popuste

Podrobno

Zavarovanje poklicne odgovornosti krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih naročniki uveljavljajo proti zavarovancu zaradi:

 • napačnih ravnanj (storitev ali opustitev) strokovnjaka pri opravljanju njegove poklicne dejavnosti, ki je zavarovana z zavarovalno pogodbo in ima za posledico premoženjsko škodo oziroma poškodovanje ali smrt oseb.

Podrobnosti zavarovanja poklicne odgovornosti so opredeljene v sami pogodbi in so odvisne od poklicne dejavnosti, zavarovane s pogodbo. Lahko pa se dogovorite tudi za sklenitev dodatnih kritij poklicne odgovornosti in tako zavarovanje popolnoma prilagodite svojim potrebam.

V sklopu zavarovanja poklicne odgovornosti se lahko zavaruje:

 • osnovno kritje za škode iz prejšnjega odstavka,
 • stroški ponovne izdelave izgubljenih, uničenih ali poškodovanih dokumentov (listin, načrtov, poslovnih knjig, pisem ipd.), ki jih ima zavarovanec na skrbi in so povezani z opravljanjem dejavnosti (le pri zavarovanju odgovornosti za čiste premoženjske škode).

Višina premije je odvisna od:

 • poklica, za katerega se zavaruje odgovornost, v okviru tega pa od:
 • števila in specializacije zdravnikov (pri poklicni odgovornosti v zdravstvu),
 • planiranih letnih prihodkov (pri poklicni odgovornosti projektantov),
 • števila nadzornikov (pri poklicni odgovornosti nadzornikov),
 • števila strokovnjakov (pri poklicnih odgovornosti za ostale poklice),
 • nevarnostnih okoliščin, v katerih se dejavnost odvija,
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja,
 • višine zavarovalne vsote in letnega agregata za izplačilo odškodnin,
 • preteklega škodnega dogajanja,
 • odbitne franšize (soudeležba).

Zavarovanje poklicne odgovornosti je namenjeno naslednjim skupinam poklicev:

 • zdravstvo (zdravniki, zobozdravniki, fizioterapevti, lekarnarji in drugi),
 • projektiranje in gradbeni nadzor (projektanti, nadzorniki, revidenti, svetovalci in drugi),
 • finančno in računovodsko področje (računovodje, davčni svetovalci, revizorji in drugi),
 • pravno področje (odvetniške družbe in odvetniki, notarji, pravni svetovalci in drugi),
 • področje posredništva (nepremičninski in zavarovalni posredniki) in
 • menedžerji (D & O; člani organov upravljanja in nadzora).

Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice za vsak zavarovalni primer, in je enotna za poškodovanje oseb in stvari.

Zavarovanje poklicne odgovornosti ne krije odškodninskih zahtevkov:

 • če zavarovanec škodni dogodek povzroči namenoma;
 • če zavarovanec ne opusti ravnanja, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico;
 • če se zavarovanec zaveda pokvarjenosti ali pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev;
 • če zavarovanec zavestno ravna proti veljavnim predpisom;
 • in še nekaterih drugih (odvisno od vrste poklicne odgovornosti).

Pogosta vprašanja

Pri zavarovanju poklicnih odgovornosti se šteje, da zavarovalni primer nastane v trenutku, ko zavarovalnica prvič prejme odškodninski zahtevek s strani tretje osebe.

Za odškodninski zahtevek šteje tudi:

 • obvestilo zavarovanca zavarovalnici, da je prejel odškodninski zahtevek;
 • obvestilo zavarovalnici, da obstaja možnost, da bo prišlo do uveljavljanja odškodninskega zahtevka.

 • Zavarovanec mora obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.
 • Če se stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi, izgube ali izginejo, mora zavarovanec o tem takoj obvestiti policijo ter navesti, katere stvari so bile izgubljene ali so izginile ob zavarovalnem primeru. če izgube ali izginitve stvari ni možno izkazati s policijskim zapisnikom, se šteje, da zavarovalni primer ni nastal.
 • Zavarovanec je dolžan ob upoštevanju navodil zavarovalnice po svojih močeh poskrbeti za odvrnitev ali zmanjšanje škode in za razjasnitev škodnega dogodka. Podpreti mora zavarovalnico tako pri odvrnitvi škode kot tudi pri ugotavljanju temelja in višine škode ter reševanju le-te, dajati mora podrobna in resnična škodna poročila, poročati o vseh okoliščinah, ki se nanašajo na zavarovalni primer, in poslati zavarovalnici vse pisne podatke, ki bi po mnenju zavarovalnice lahko bili pomembni za oceno zavarovalnega primera.
 • Zavarovanec mora vodstvo pravde zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica. Zavarovanec ni upravičen brez predhodnega soglasja zavarovalnice pripoznati odškodninskega zahtevka v celoti ali delno, izvesti poravnave ali poplačila.

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Poskrbite za varnost premoženja

Ali veste katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Preverite.

Zaženite konfigurator podjetniških tveganj