Zavarovanje posevkov in plodov

Zavarujte svoja žitna polja, trte ali nasade različnih kmetijskih rastlin pred nepredvidljivimi vremenskimi pojavi. Neugodne podnebne spremembe lahko odločilno poškodujejo kmetijske pridelke ter povzročijo veliko škodo in občuten izpad prihodka.

O zavarovanju

Različni deli Slovenije so bolj ali manj izpostavljeni določenim vremenskim ujmam; nekateri vremenski pojavi so zaradi vsakoletnega pojavljanja vedno bolj predvidljivi, drugi pa še vedno udarijo kot »strela z jasnega«. Zavarovanje vam omogoča, da svoja žitna polja, vinograde, nasade sadja in zelenjave ter krmne in industrijske rastline zavarujete pred vremenskimi ujmami, kot so toča, požar, udar strele, poplava, vihar in spomladanska pozeba. V primeru škodnega dogodka boste s prejeto zavarovalnino vsaj delno nadomestili izpad za uničene ali poškodovane pridelke.

Kot registrirani kmetijski pridelovalci lahko prek zavarovalnice uveljavljate tudi sofinanciranje zavarovalne premije, ki ga omogoča država. 

Prijava škode

Po nastanku škodnega dogodka morate takoj storiti vse, kar je v vaši moči, da preprečite nadaljnjo škodo, ter pri tem upoštevati navodila zavarovalnice. Predvsem morate takoj zagotoviti izvedbo vseh potrebnih agrotehničnih ukrepov, kot so škropljenje, zgodnejša žetev, obiranje in podobno.

Zavarovalnico morate obvestiti o nastanku škodnega dogodka takoj, najkasneje pa v treh dneh od dneva, ko izveste zanj.

Če škoda nastane zaradi zavarovane nevarnosti na posevkih ali plodovih med žetvijo, pobiranjem ali obiranjem, morate zaradi ocenitve škode na njivi pustiti vzorce.

V primeru, ko je zaradi škode posevek treba preorati, morate pred oranjem pridobiti soglasje zavarovalnice. 

Pogosta vprašanja

Osnovno zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih posevkov in plodov zaradi toče, požara in udara strele.

Dodatno zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi:

  • spomladanske pozebe,
  • viharja,
  • poplave,
  • izgube kakovosti pri plodovih nekaterih sadnih vrst.

Zavarovanje ne krije škode, ki je nastala zaradi elementarnih nesreč, ki niso navedene v splošnih in posebnih pogojih. Zavarovanje tudi ne krije škode zaradi rastlinskih bolezni in škodljivcev.

Zavarovalna premija je odvisna od vrste in količine zavarovanega posevka, cene pridelka, občutljivosti vrste rastline na zavarovane nevarnosti in nevarnostnega območja pridelave.

Zavarovalna vsota za zavarovanje posevkov in plodov se določi na podlagi višine pričakovanega pridelka, ovrednotenega po dogovorjeni ceni na enoto pridelka.