Zavarovanje splošne odgovornosti

S svojim poslovanjem lahko ogrozite zdravje, življenje in premoženje drugih oseb. Zavarovanje splošne odgovornosti vaše dejavnosti vam zagotavlja ustrezno zaščito v takih primerih.

Zaženite konfigurator zavarovanj

Prednosti

 • Oblikovanje zavarovalne zaščite po meri posameznika.
 • Široka paleta kritij.
 • Če boste prejeli odškodninski zahtevek, ste lahko brez skrbi, saj bomo za vas vse uredili v AS-u.
 • Če bo odškodninski zahtevek upravičen, bo AS izplačal odškodnino oškodovancu.
 • Če bo odškodninski zahtevek previsok ali neutemeljen, vam AS zagotavlja pravno zaščito.

Prihranki

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije.
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja pri AS.
 • Popust na trajanje zavarovanja.
 • Individualni popusti.

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje splošne odgovornosti krije vašo odškodninsko odgovornost za škodo zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe, 
 • poškodbo, uničenje ali okvaro stvari.

V okviru zavarovanja splošne odgovornosti lahko zavarujete:

 • odgovornost, ki izvira iz dejavnosti družbe ali društva,
 • odgovornost fizične osebe, če opravljate dejavnost po podjemni ali avtorski pogodbi,
 • odgovornost zasebnika,
 • odgovornost za organizacijo dogodkov,
 • odgovornost iz hišne in zemljiške posesti, posesti živali, atrakcij za zabavo, itd.

Osnovno zavarovanje odgovornosti iz vaše dejavnosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:

 • odgovornost delodajalca za škodo zaradi poškodovanja delavcev (telesne poškodbe, obolenje ali smrt) ali njihovih stvari (to dodatno kritje svetujemo vsem podjetjem in društvom).
 • proizvajalčeva odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb ali stvari, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako ali zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari.
 • proizvajalčevo odgovornost za zastrupitev s hrano in pijačo (to dodatno kritje je pomembno predvsem za gostince!).
 • odgovornost za poškodovanje stvari, ki jih imate na skrbi v garderobah in garderobnih omaricah.
 • odgovornost za poškodovanje stvari, na katerih izvajate storitev.
 • odgovornost za poškodovanje obstoječega objekta, na katerem izvajate storitev (to dodatno kritje je pomembno predvsem za gradbene izvajalce!).
 • odgovornost za poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah (to dodatno kritje je namenjeno avtomehaničnim delavnicam in avtopralnicam).
 • odgovornost za poškodovanje tujega blaga pri prekladanju ali skladiščenju (to dodatno kritje je namenjeno tistim, ki se ukvarjajo s skladiščenjem tujega blaga).
 • odgovornost za čisto premoženjsko škodo.
 • odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja.
 • odgovornost za poškodovanje vodnih plovil v delavnicah (to dodatno kritje je namenjeno delavnicam za popravilo vodnih plovil).

Pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti, ki je najbolj pogosto zavarovanje, je premija odvisna od:

 • vrste dejavnosti, s katero se ukvarjate,
 • nevarnostnih okoliščin, v katerih se dejavnost odvija,
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja,
 • višine zavarovalne vsote in letnega zneska za izplačilo odškodnin (letni agregat),
 • števila delavcev,
 • območja kritja,
 • odbitne franšize (vaše soudeležbe pri škodi),
 • preteklega škodnega dogajanja,
 • drugih dejavnikov.

Iz zavarovanja splošne odgovornosti so izključeni odškodninski zahtevki za:

 • škodo, ki jo povzročite namenoma,
 • škodo zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico,
 • škodo zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev,
 • škodo zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom, navodilom,
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti zračnih ali vodnih plovil vseh vrst,
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti kopenskih motornih vozil, prikolic ali drugih vozil na motorni pogon z močjo nad 6 kW, ko navedena vozila obratujejo ali se premikajo,
 • škodo zaradi poškodovanja oseb kot posledico zdravstvenih, lekarniških ali zdravilskih storitev, 
 • plačilo globe, denarne kazni, kaznovalne odškodnine,
 • poškodovanje stvari v najemu, zakupu ali leasingu,
 • škodo pri izvajanju dejavnosti brez ustreznih dovoljenj ali če škodo povzroči delavec, ki je opravljal delo na črno,
 • pogodbeno odškodninsko odgovornost, ki presega zakonsko določeno, kršitev pogodbenih obveznosti (penali),
 • škodo, ki jo uveljavljate vi, kot zavarovanec, vaši  svojci, osebe, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu,
 • škodo, ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v katerih ste kapitalsko udeleženi kot družbenik, kot tudi za škodo, ki jo uveljavlja gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri vas kot pravni osebi,
 • škodo zaradi jedrske energije in terorizma,
 • škodo, ki bi jo uveljavljali zavodi za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnice iz zdravstvenega zavarovanja ter ostali posredni oškodovanci, 
 • drugo po pogojih.

Pogosta vprašanja

 • Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste izvedeli zanj.
 • Škodni dogodek lahko hitro in enostavno prijavite: prek portala Moj AS in v poslovalnicah AS-a.
 • Če imate zavarovano tudi odgovornost za stvari na skrbi in se te stvari izgubijo ali izginejo, morate o tem takoj obvestiti policijo.
 • Vodstvo pravde morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica. 

Poskrbite za varnost premoženja

Ali veste, katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Preverite.

Zaženite konfigurator zavarovanj