Varna leta AS

Celovita varnost za brezskrbno jesen življenja.

Naročite svetovalca

Dodatna zavarovanja

Življenjskemu zavarovanju lahko priključite različna dodatna kritja: za primer nastanka raka, različna kritja v primeru nezgode in varovanje osebnega računa, s katerim pokrijemo morebitno negativno stanje na vašem osebnem računu v primeru smrti zaradi nezgode. 

Dodatno kritje raka

Izplačilo dogovorjene zavarovalnine v premeru nastanka raka. Zavarovanje traja 10 let in ga lahko priključijo osebe, stare med 50 in 75 let.

Dodatna nezgodna kritja

Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti, nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti, za trajno invalidnost, izpahi, zlomi, opekline, izplačila za zdravljenje, operacije, nadstandardna nastanitev v zdravilišču.

Dodatno zavarovanje oprostitve plačila premije v primeru trajne invalidnosti

V primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti zaradi posledic nezgode ste oproščeni plačila premije za vse življenje.

Varovanje osebnega računa

Če premijo plačujete prek direktne obremenitve (trajnika), vam v primeru najhujšega pokrijemo znesek morebitnega dolga na vašem osebnem računu.

Informativni izračun

Pri 65 letih se je Janez upokojil. Zdaj, ko je upokojenec in uživa sadove svojega dela, se odloči, da bo poskrbel zase. Kaj če se mu zgodi podobno kot sosedu Boštjanu, ki je zbolel za rakom? Če se mu zgodi kaj hujšega, želi svoji ženi Mileni, hčerki Miji in kar štirim vnukom omogočiti sredstva za plačilo stroškov. 

Zavarovanje Varna leta AS mu omogoča, da poskrbi zase za primer hude bolezni raka in tudi za primer večje nezgode.

Zavarovalna kritja Zavarovalna vsota v EUR Mesečna premija v EUR
Kritje za primer nastanka raka° 2.000 6,56
Maksimalno izplačilo za primer nastanka raka 4.000
Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti¹ (10-letna) 600 3,31
Nezgodna renta nad 25 - 50 % trajne invalidnosti (10-letna) 300 2,73
Skupno izplačilo iz naslova nezgodne rente 108.000
Trajna invalidnost 25.000 3,50
Izpahi, zlomi, opekline  1.000 2,01
Oprostitev plačila premije v primeru vsaj 50 % trajne invalidnosti (brezplačno kritje)   0,00
Zajamčeno izplačilo zavarovalne vsote za primer smrti² 570 6,47
Varovanje računa - kritje v primeru smrti zaradi nezgode
(brezplačno kritje, ker premije plačuje prek direktne obremenitve)
500 0,00
Skupaj mesečna premija 24,58 ³          

°Dodatno kritje raka traja 10 let.

¹V kritje nezgodne rente nad 50-odstotne trajne invalidnosti je vključena oprostitev plačila premije v primeru 100-odstotno ugotovljene trajne invalidnosti. 

²V prvih dveh letih trajanja zavarovanja v primeru smrti vrnemo vplačane premije brez premij za dodatna kritja, razen v primeru smrti zaradi nezgode, ko izplačamo zavarovalno vsoto za primer smrti.

³Premija se plačuje največ do izteka zavarovalnega leta, ko zavarovana oseba dopolni 90 let. 

 • Življenjsko zavarovanje je sklenjeno za vse življenje, zato se na premijo ne zaračunava 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.

 • Če se med trajanjem zavarovanja spremenijo ali uvedejo nove dajatve (nova taksa, sprememba davčne stopnje ipd.),
  spremembe vplivajo na višino dogovorjene premije.

Dve leti po začetku zavarovanja Janezu postavijo diagnozo raka debelega črevesa.

Z veliko mero optimizma in pomoči družine ga po enem letu zdravljenja uspešno pozdravi. Pri njegovem uspehu mu pomaga zavarovalnica, ki mu 30 dni od ugotovljene diagnoze izplača dva tisoč evrov zavarovalne vsote za primer nastanka raka. 

  Izplačilo zavarovalne vsote za  primer nastanka raka 2.000 EUR

 

Po štirih letih od sklenitve zavarovanja, se Janezu pripeti nezgoda s padcem

Pri 69 letih, torej po štirih letih od sklenitve zavarovanja, se mu pripeti nezgoda s padcem, v kateri utrpi zatrditev ramenskega sklepa. Poskrbel je za lastno varnost v primeru nezgode, zato prejme:

 • Za poškodbo je ocenjena 30-odstotna trajna invalidnost.

Če bi bile posledice nezgode takšne, da bi bila ocenjena vsaj 50-odstotna trajna invalidnost, bi bil Janez oproščen plačila celotne premije za vse življenje, kar predstavlja 294,96 EUR letnega prihranka za vsako leto od uveljavitve tega kritja.

 • Poskrbel je za lastno varnost v primeru nezgode, zato prejme:
mesečno nezgodno rento po 300 EUR, kar v 10 letih znaša   36.000 EUR
za trajno invalidnost enkratno izplačilo 30 % od 25.000 EUR   7.500 EUR

 

Janezov vid ni več tako oster, zaradi česar spregleda stopnico

Janezov vid pri 71 letih ni več tako oster, zaradi česar spregleda stopnico in pade.

 • Pri padcu si zlomi kolk in izpahne komolec.

Iz naslova nezgodnega kritja 'izpahi, zlomi, opekline' prejme skupno 800 EUR:

za zlom kolka prejme 60 % zavarovalne vsote 1.000 EUR 600 EUR
za izpah komolca prejme 20 % zavarovalne vsote 1.0000 EUR 200 EUR

 

Skupaj izplačila - Janez je prejel 46.300 EUR

Janez je hkrati poskrbel za lastno varnost v primeru nezgode in varnost v primeru bolezni. In to le za 24,58 EUR mesečne premije.

Prihranki in ugodnosti pri izbiri Varna leta AS

 • Omogočamo vam brezplačno varovanje osebnega računa, in sicer v primeru, da premijo plačujete prek neposredne obremenitve (trajnika). Tako v primeru najhujšega pokrijemo tudi morebiten dolg na vašem osebnem računu.
 • Ob vsaj 50-odstotni ugotovljeni trajni invalidnosti zaradi posledic nezgode ste oproščeni plačila premije, če predhodno poskrbite za varnost v primeru nezgode (vsaj eno kritje) in varnost v primeru bolezni. V tem primeru ste za vse življenje oproščeni plačila celotne premije. (Če ste ob sklenitvi Varnih let AS starejši od 75 let, se vam ugodnost prizna že v primeru, da hkrati poskrbite tudi za varnost v primeru nezgode.)
 • Če hkrati sklenete Varna leta AS in Zlata leta, ste v prvem letu trajanja Zlatih let brezplačno zavarovani za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode z zavarovalno vsoto 5.000 EUR.

Kako ravnati v primeru, ko se vam kaj zgodi?

Ko se vam kaj zgodi, denimo doživite nezgodo ali zbolite za rakom, je treba ravnati v skladu z navodili zavarovalnice ter v najkrajšem možnem času prijaviti zavarovalni primer.

 • Takoj obiščite oziroma pokličite zdravnika zaradi pregleda ali nudenja potrebne pomoči.
 • Nemudoma ukrenite vse potrebno za zdravljenje.
 • Ravnajte se po zdravnikovih navodilih in nasvetih ne glede na način zdravljenja.
 • Ob prijavi nezgode morate navesti vsa potrebna dejstva in predložiti ustrezna dokazila o nezgodi.

Nezgodo nam morate pisno prijaviti takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča.

Zavarovalnino vam izplačamo, če dokažete, da odlašanje obiska zdravnika ni vplivalo na dolgotrajnejše trajanje in potek vašega zdravljenja.

Ob prijavi nezgode predložite ustrezna dokazila o nezgodi:

 • podatke o kraju in času nastanka nezgode,
 • popoln opis dogodka,
 • ime zdravnika, ki vas je pregledal in napotil na zdravljenje ali ki vas zdravi,
 • izvid zdravnika o vrsti in stopnji telesnih poškodb ter o morebitnih nastalih posledicah,
 • podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in boleznih, ki ste jih morda imeli že pred nezgodo in
 • dokazila od upravičenca, v kolikor so potrebna dodatna dokazila za ugotovitev pravice do izplačila.

Če zbolite za rakom, morate takoj pisno vložiti zahtevek na zavarovalnico, poleg zahtevka pa predložiti še:

 • zdravstveno dokumentacijo lečečega zdravnika in
 • vso drugo zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na zdravstveno stanje zavarovalne osebe pred sklenitvijo in po sklenitvi dodatnega kritja raka, ali izpolnjeno in potrjeno zdravniško spričevalo o ugotovitvi obolelosti za rakom na obrazcu zavarovalnice.

 • V primeru smrti mora upravičenec predložiti pisni zahtevek, zato je zelo pomembno, da svoje upravičence seznanite, da ste poskrbeli za njihovo varnost.
 • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezni del ali dogovorjeno dnevno nadomestilo upravičenec prejme v roku 14 dni po predložitvi celotne potrebne dokumentacije.

Pogosta vprašanja

Poskrbite za lastno varnost v primeru nezgode ali hude bolezni.

Svojim najbližjim pa v primeru najhujšega omogočite sredstva za plačilo stroškov.

Želim svetovalca