Varčevanje s Fondpolico DRUŽINA

Naložbeno življenjsko zavarovanje vam zagotavlja:

 • visoko finančno in socialno varnost za vašo družino z zajamčeno višino izplačila v primeru smrti zavarovane osebe,
 • celostno zavarovalno zaščito vaše družine s širokim naborom dodatnih zavarovanj,
 • širok izbor naložbenih možnosti, ki jih izberete glede na svoje naložbene cilje in
 • možnost predčasnega izplačila dela vrednosti police.

Informativni primer

Svojih otrok ne želita prepustiti nepredvidljivim življenjskim okoliščinam

32-letna Tadeja in Uroš sta mlada starša Lane in Marka. Zavedata se, da je življenje polno izzivov. Ker želita poskrbeti za njuno finančno in socialno varnost, vsak sklene svojo Fondpolico DRUŽINA.

 • Mesečno premijo določita v višini 50 EUR, dobo plačevanja pa 30 let.

Ko se doba plačevanja izteče, se lahko odločita za izplačilo. V spodnji tabeli je prikazana informativna vrednost izplačila v primeru različnih povprečnih letnih stopenj donosa. 

 • Njuna premija se bo vsako leto povišala za najmanj tri odstotke in tako ohranila realno vrednost vplačanih sredstev.
 • Če bi v tem času prišlo do smrti enega od njiju, upravičenec prejme najmanj 36.000 EUR.
Vsota plačanih premij Informativna vrednost premoženja po posamezni polici
ob izteku dobe plačevanja premije
ob predpostavki različnih povprečnih letnih stopenj donosa*
4 % 8 % 10 %
28.545 EUR 35.283 EUR 64.866 EUR 89.354 EUR
 

*Višina prikazanih informativnih vrednosti premoženja ni zajamčena, saj je odvisna od gibanja vrednosti enot izbranih investicijskih skladov ali naložbenega paketa.

Naložbena politika

Fondpolica DRUŽINA omogoča široko paleto naložbenih možnosti po vaši izbiri. Poleg možnosti nalaganja sredstev v enega izmed treh naložbenih paketov lahko izberete tudi posamezne investicijske sklade, tržne vrednostne papirje plemenitih kovin in naložbo z zajamčenim donosom Zajamčeni AS 2.

Dokument vsebuje ključne informacije za vlagatelje o tem skladu oziroma naložbenem paketu, in sicer o:

 • ciljih in naložbeni politiki sklada oziroma naložbenega paketa,
 • tveganju in donosu naložbe,
 • stroških,
 • pretekli uspešnosti in
 • druge uporabne informacije.

Podatki, navedeni v dokumentu, so predpisani z zakonom, niso tržno gradivo in so namenjeni vlagateljem v pomoč pri odločitvi o izbiri sklada oziroma naložbenega paketa.

Več o ključnih podatkih za vlagatelje.

Naložbeni paket je izbor najbolj perspektivnih investicijskih skladov, v katere se nalagajo sredstva. Ustreznost sestave posameznega naložbenega paketa glede na tržne razmere in pričakovanja o gibanjih na kapitalskih trgih v prihodnosti namesto vas spremljajo finančni strokovnjaki KD Skladov, družbe za upravljanje, d.o.o., ki vsaj enkrat letno optimizirajo sestavo naložbenega paketa.
Posamezni naložbeni paket odlikuje prilagoditev izbora skladov naložbenim usmeritvam posameznika in tržnim razmeram, hkrati pa vsi naložbeni paketi omogočajo tudi geografsko in strukturno razpršitev naložb.

Glede na svojo naložbeno usmeritev imate možnost izbire treh naložbenih paketov:
 

1. Aktivni naložbeni paket

Namenjen je vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočih se trgih.

Ciljna povprečna letna donosnost: 8 %

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 8. 2017 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD Novi trgi, delniški 20
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 15
KD Rastko, delniški 15
KD Amerika, delniški 10
KD Corporate Bonds, obvezniški 10
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 10
KD Tehnologija, delniški 10
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 5
KD Indija - Kitajska, delniški 5


Povzetek prospekta Aktivnega naložbenega paketa.

2. Uravnoteženi naložbeni paket

Primeren je za vse, ki želite dolgoročno povečati svoje premoženje, pri tem pa niste pripravljeni svojih sredstev v celoti nalagati v delniške naložbe. Sredstva se usmerjajo tako v delniške kot tudi v obvezniške investicijske sklade.

Ciljna povprečna letna donosnost: 6 %

Ciljna sestava Uravnoteženega naložbenega paketa od 1. 4. 2017 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 30
KD Bond, obvezniški - EUR 25
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 15
KD Corporate Bond, obvezniški - EUR 10
KD Balkan, delniški 10
KD Amerika, delniški 10

 

3. Konzervativni naložbeni paket

Izbira konzervativnega naložbenega paketa je primerna za vse, ki ste osredotočeni na stabilnost privarčevanih sredstev. Sredstva bodo bolj izpostavljena obvezniškim skladom, kar daje dodatno varnost in stabilnost vloženih sredstev.

Ciljna povprečna letna donosnost: 4 %

Ciljna sestava Konzervativnega naložbenega paketa od 1. 4. 2017 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD Bond, obvezniški - EUR 30
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 25
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 20
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 15
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR 10

 

Se želite izogniti nihanjem na kapitalskih trgih?
Z Zajamčenim AS 2 se jim za določeno obdobje izognete. To je naložba, ki zagotavlja donos v višini najmanj 1,50 % letno. Izberete jo lahko samostojno ali pa poleg izbranega naložbenega paketa oziroma investicijskih skladov.

Kaj pa, če je doseženi donos naložb višji od zajamčenega?
V tem primeru je Fondpolica z vključeno naložbo z zajamčeno donosnostjo lahko udeležena tudi v pripisu letnega presežka.

Več o naložbi Zajamčeni AS 2.

Če želite naložbo še bolj prilagoditi svojim potrebam, lahko naložbeno kombinacijo določite tako, da izberete do 4 različne investicijske sklade iz ponudbe zavarovalnice.

Podatki o posrednih stroških investicijskih skladov

Provizija za upravljanje in provizija za skrbniške storitve na letnem nivoju:

  Provizija za upravljanje Provizija za skrbniške storitve
KD GALILEO, mešani fleksibilni sklad 2,00 % 0,05 %
KD RASTKO, evropski delniški sklad 1,90 % 0,05 %
KD BOND, obvezniški - EUR 0,85 % 0,05 %
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 0,50 % 0,04 %
KD PRVI IZBOR, sklad delniških skladov 0,85 % 0,05 %
KD BALKAN, delniški 2,49 % 0,05 %
KD NOVI TRGI, delniški 2,00 % 0,05 %
KD SUROVINE IN ENERGIJA, delniški 1,89 % 0,05 %
KD TEHNOLOGIJA, delniški 1,89 % 0,05 %
KD VITALNOST, delniški 1,89 % 0,05 %
KD INDIJA – KITAJSKA, delniški 2,00 % 0,05 %
KD LATINSKA AMERIKA, delniški 2,00 % 0,05 %
KD VZHODNA EVROPA, delniški 2,15 % 0,05 %
KD DIVIDENDNI, delniški 2,00 % 0,05 %
KD VICTORIA, delniški vzajemni sklad 2,50 % 0,00 %
KD AMERIKA 1,70 % 0,05 %


V vrednosti enote premoženja posameznega investicijskega sklada sta zajeti provizija za upravljanje in provizija za skrbniške storitve. Zaračunava ju družba za upravljanje izbranih investicijskih skladov, prav tako je do njiju upravičena.

Ali ima zavarovalnica vpliv na višino provizije, kot sta upravljavska in skrbniška provizija?

Ne, nima vpliva na višino niti ne na spremembe. Prav tako nima vpliva na kakršnekoli druge stroške, ki so izključno v rokah družbe za upravljanje skladov.

Kakšne stroške ima zavarovanec pri tej obliki življenjskega zavarovanja?

Zavarovalnici mora plačati vstopne stroške, oproščen pa je plačila vstopnih stroškov pri nalaganju v investicijske sklade, ki jih je izbral pri življenjskem zavarovanju. Dodatne informacije so dostopne tudi na spletnih straneh družb za upravljanje investicijskih skladov.

Kaj je tržni vrednostni papir plemenitih kovin?

Je vrednostni papir, vezan na surovine, s kritjem v fizični obliki, ki kotira na enem ali več organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

Katere ETC-je je možno izbrati pri Fondpolici?

Zavarovanje lahko poleg ostalih naložbenih možnosti iz ponudbe zavarovalnice vežete tudi na naslednje tržne vrednostne papirje plemenitih kovin:

 • tržni vrednostni papir zlata ETFS Physical Swiss Gold,
 • tržni vrednostni papir košarice plemenitih kovin ETFS Physical PM Basket,
 • tržni vrednostni papir srebra ETFS Physical Silver,
 • tržni vrednostni papir paladija ETFS Physical Palladium in
 • tržni vrednostni papir platine ETFS Physical Platinum.

Več o naložbenih možnostih v plemenite kovine si lahko preberete v Povzetku opisa lastnosti tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin.

Vsi tržni vrednostni papirji plemenitih kovin spadajo med prenosne vrednostne papirje, ki so lahko izdani ali odkupljeni na zahtevo vlagatelja, na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kjer vzdrževalci trga skrbijo za likvidnost na trgu. Kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev enako kot delnice, cena in sledenje ceni, na katero so vezani, pa deluje podobno kot pri indeksnih odprtih vzajemnih skladih, ki kotirajo na organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

Dodatna zavarovanja

»Dodatna zavarovanja zagotavljajo dodatno varnost za vas in vaše najbližje. S sklenitvijo različnih kritij poskrbite za dodatno varnost ob morebitnih nepričakovanih prihodnjih dogodkih.« 

Dodatna zavarovanja se lahko sklenejo glede na vaše individualne potrebe, in sicer do višine maksimalnih zavarovalnih vsot, ki so navedene v nadaljevanju:

 • za primer smrti zaradi nezgode do 100.000 EUR,
 • za primer smrti zaradi prometne nesreče do 50.000 EUR (v primeru smrti zaradi prometne nesreče se izplača seštevek zavarovalne vsote za primer smrti zaradi nezgode in zavarovalne vsote za primer smrti zaradi prometne nesreče),
 • za primer trajne invalidnosti do 200.000 EUR,
 • za dnevno nadomestilo za začasno nesposobnost za delo zaradi nezgode brez karence ali s 7-dnevno karenco do 30 EUR,
 • za dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode brez karence ali s 7-dnevno karenco do 60 EUR,
 • enkratno izplačilo za začasno nesposobnost za delo zaradi nezgode, če zdravljenje traja več kot 7 dni do 200 EUR,
 • enkratno izplačilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode, če zdravljenje traja več kot 7 dni do 400 EUR,
 • dnevno nadomestilo za primer začasne nesposobnosti za delo zaradi bolezni (v primeru bolezni, ki traja več kot 30 dni) do 15 EUR,
 • dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi bolezni od vključno 8. dne zdravljenja v bolnišnici do 60 EUR.
(Zavarovalne vsote veljajo za eno osebo in se znižajo za 50 %, če nezgoda nastane pri opravilih, navedenih v dopolnilnih pogojih za dodatno zavarovanje izgube delovne sposobnosti.)

V primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode vam zavarovalnica plačuje premijo:

 • do izteka življenjskega zavarovanja v primeru trajne invalidnosti, višje od 50 %,
 • 24 mesecev v primeru trajne invalidnosti od 25 % do 50 %.

V primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode vam zavarovalnica plačuje premijo skupno za največ 24 mesecev oziroma 12 mesecev za posamezni dogodek.

V primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti lahko prejmete še dodatna denarna sredstva - mesečno nadomestilo, ki vam ga lahko izplačujemo skupno največ 24 mesecev oziroma 12 mesecev za posamezni dogodek. (Pogoj za priključitev mesečnega nadomestila zaradi brezposelnosti ali delovne nezmožnosti je že priključena Oprostitev plačila premije v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti.)

Dodatno zavarovanje Preventiva AS

 • vključuje kritje za primer 21 kritičnih bolezni (bolezni srca in ožilja, rakasta obolenja, težke poškodbe in bolezni ter bolezni s trajnimi posledicami),
 • vključuje preventivno storitev za zdravje, ki vključuje tri različne DNK analize (po 1. letu za izbrane kritične bolezni, po 3. letu za odzivna zravila in po 5. letu za zdrav življenjski slog)
 • omogoča večkratna izplačila za zdravljenje v primeru prve ugotovitve katere od kritičnih bolezni (lahko se izplača do trikrat, 
 • omogoča dodatno izplačilo ob izteku zavarovanja v primeru ugotovitve prve kritične bolezni.

Kako ravnati v primeru, ko se vam kaj zgodi?

Ko se vam kaj zgodi, npr. nezgoda ali obolelost za eno od kritičnih bolezni, je treba ravnati v skladu z navodili zavarovalnice ter v najkrajšem možnem času prijaviti zavarovalni primer.

 • Takoj obiščite oziroma pokličite zdravnika zaradi pregleda ali nudenja potrebne pomoči,
 • nemudoma ukrenite vse potrebno za zdravljenje in
 • se ravnajte po zdravnikovih navodilih in nasvetih ne glede na način zdravljenja.
 • Ob prijavi nezgode morate navesti vsa potrebna dejstva in predložiti ustrezna dokazila o nezgodi.
Nezgodo nam morate pisno prijaviti takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča.«

Zavarovalnino vam izplačamo, če dokažete, da odlašanje obiska zdravnika ni vplivalo na dolgotrajnejše trajanje in potek vašega zdravljenja.

 • podatke o kraju in času nastanka nezgode,
 • popoln opis dogodka,
 • ime zdravnika, ki vas je pregledal in napotil na zdravljenje ali ki vas zdravi,
 • izvid zdravnika o vrsti in stopnji telesnih poškodb ter o morebitnih nastalih posledicah,
 • podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in boleznih, ki ste jih morda imeli že pred nezgodo in
 • dokazila od upravičenca, če so potrebna dodatna dokazila za ugotovitev pravice do izplačila.

Oseba, ki zahteva izplačilo za primer kritične bolezni, mora o tem takoj pisno obvestiti zavarovalnico. Poleg listin, ki so navedene v splošnih pogojih, mora na svoje stroške predložiti še:

 • zdravstveno dokumentacijo lečečega zdravnika in drugo zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na zdravstveno stanje zavarovalne osebe pred sklenitvijo in po sklenitvi dodatnega zavarovanja za primer kritičnih bolezni oziroma izpolnjeno in potrjeno zdravniško spričevalo o ugotovitvi obolelosti za kritično boleznijo na obrazcu zavarovalnice in
 • druga dokazila, ki jih zahteva zavarovalnica in so potrebna za ugotavljanje pravice do izplačila.

 • V primeru smrti mora upravičenec predložiti pisni zahtevek, zato je zelo pomembno, da svoje upravičence seznanite, da ste poskrbeli za njihovo varnost.
 • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezni del ali dogovorjeno dnevno nadomestilo upravičenec prejme v roku 14 dni po predložitvi celotne zahtevane dokumentacije.

Pogosta vprašanja