Aktivna renta AS

Renta vam zagotavlja finančno neodvisnost v določenem časovnem obdobju. Lahko je to dodatna pokojnina v času upokojitve, ali štipendija, ki bo vašemu otroku omogočila uresničitev njegovih želja.

Kdaj potrebujete rento?

Z Aktivno rento AS vam ponujamo finančno neodvisnost v določenem časovnem obdobju, na primer v obliki dodatne pokojnine v času upokojitve ali štipendije, ki bo vašemu otroku omogočila uresničitev njegovih želja. Ob nepredvidenih dogodkih pa lahko prejmete še dodatna denarna sredstva.

Ob upokojitvi kot dodatna pokojnina

"Že danes si zagotovite dodatna finančna sredstva za dodatno pokojnino, ki vam bodo omogočila, da boste tudi takrat finančno preskrbljeni."

 

Štipendija ob pričetku študija otroka

»Študentska leta prinesejo tudi precejšnje stroške, ki lahko zelo obremenijo družinski proračun. Dodatna renta v obliki štipendije bo vašemu otroku omogočila plačilo študentskega doma, prehrane in prevoza v času študija.« 

Dodatna denarna sredstva v primeru nepredvidenih dogodkov

"Poskrbite za varnost vaše družine, za primer brezposelnosti in delovne nezmožnosti, ki vključuje oprostitev plačila premije in mesečno nadomestilo."

Informativni izračun

35-letna Anja je prepričana, da pokojnine v času njene upokojitve ne bodo dajale pogojev za kakovostno življenje. V mislih na svojo prihodnost in prihodnost svoje 10-letne Lare sklene Aktivno rento AS.
 

 • Aktivna renta AS ji omogoča oblikovanje rente po lastni želji. 
 • Anja je poskrbela tudi za dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti in delovne nezmožnosti.
Anja se je odločila za mesečno premijo 50 evrov, in sicer:
 • 10 EUR za zajamčeno rento, 
 • 40 EUR pa za aktivno upravljanje naložb. 

Zavarovanje ji bo pri 65 letih zagotavljalo izplačilo rente, in sicer bo do 75. leta prejemala mesečno rento v višini 345,22 EUR*.

*Del mesečne rente je tudi zajamčena renta v višini 28,64 EUR, kjer velja, da je izračunana ob upoštevanju 1,50 % letne stopnje donosa naložbe z zajamčeno donosnostjo, ki ga jamči zavarovalnica, in brez pripisa presežka. Dodatna renta 316,58 EUR pa je izračunana ob predpostavki 8 % povprečnega letnega donosa izbrane naložbe.


Anja se je odločila poskrbeti tudi za zavarovanje v primeru brezposelnosti in delovne nezmožnosti, za kar mesečno plačuje 18,19 EUR, in vključuje naslednja kritja: 

 • oprostitev plačila premije in mesečno nadomestilo v višini 100 EUR v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti in
 • delovno nadomestilo za primer začasne nesposobnosti za delo zaradi bolezni ali nezgode v višini 10 EUR. 

Pri 37 letih, torej dve leti od sklenitve zavarovanja, hudo zboli.

Zaradi bolezni je z dela odsotna 6 mesecev. 

 • Zavarovalnica namesto Anje plača 5 mesečnih premij.
 • Za ta čas ji izplača tudi nadomestilo za primer izgube delovne sposobnosti v skupni višini 1.800 EUR in
 • mesečno nadomestilo za primer delovne nezmožnosti v višini 500 EUR.

Anja skupaj prejme izplačilo v višini 2.300 EUR. Zavarovalnino Anja nameni za boljše zdravljenje.

 

Že dve leti pozneje ji sreča zopet obrne hrbet.

Anja doživi prometno nesrečo, v kateri se huje poškoduje, zato je z dela odsotna 14 mesecev.

 • Zavarovalnica namesto Anje plača 12 mesečnih premij,
 • obenem pa ji izplača tudi nadomestilo za primer izgube delovne sposobnosti v skupni višini 1.800 EUR in
 • mesečno nadomestilo za primer delovne nezmožnosti v višini 1.200 EUR,

Anja skupaj prejme 3.000 EUR, kar nameni za fizioterapijo.

 

Čez tri leta Anja izgubi redno zaposlitev.

Dalj časa je delala kot komercialistka v enem od ljubljanskih podjetij.

 • Zavarovalnica namesto nje plača 12 mesečnih premij in
 • mesečno nadomestilo za primer brezposelnosti v skupni višini 1.200 EUR, saj v tem času še ni našla nove zaposlitve.

Naložbena politika

Aktivna renta AS omogoča široko paleto naložbenih možnosti po vaši izbiri. Poleg možnosti nalaganja sredstev v enega od treh naložbenih paketov (aktivni, uravnoteženi ali konzervativni) lahko izberete tudi posamezne investicijske sklade, tržne vrednostne papirje plemenitih kovin in naložbo z zajamčenim donosom Zajamčeni AS 2.

Sami lahko aktivno odločate o naložbeni politiki: če se s časom spremenijo vaše naložbene preference, lahko po svojih željah spreminjate razmerje med zajamčenim delom in preostalimi naložbami vaše Aktivne rente AS. 

Dokument vsebuje ključne informacije za vlagatelje o tem skladu oziroma naložbenem paketu, in sicer o:

 • ciljih in naložbeni politiki sklada oziroma naložbenega paketa,
 • tveganju in donosu naložbe,
 • stroških,
 • pretekli uspešnosti in
 • druge uporabne informacije.

Podatki, navedeni v dokumentu, so predpisani z zakonom, niso tržno gradivo in so namenjeni vlagateljem v pomoč pri odločitvi o izbiri sklada oziroma naložbenega paketa.

Več o ključnih podatkih za vlagatelje.

Naložbeni paket je izbor najbolj perspektivnih investicijskih skladov, v katere se nalagajo sredstva. Ustreznost sestave posameznega naložbenega paketa glede na tržne razmere in pričakovanja o gibanjih na kapitalskih trgih v prihodnosti namesto vas spremljajo finančni strokovnjaki KD Skladov, družbe za upravljanje, d.o.o., ki vsaj enkrat letno optimizirajo sestavo naložbenega paketa.
Posamezni naložbeni paket odlikuje prilagoditev izbora skladov naložbenim usmeritvam posameznika in tržnim razmeram, hkrati pa vsi naložbeni paketi omogočajo tudi geografsko in strukturno razpršitev naložb.

Glede na svojo naložbeno usmeritev imate možnost izbire treh naložbenih paketov:
 

1. Aktivni naložbeni paket

Namenjen je vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočih se trgih.

Ciljna povprečna letna donosnost: 8 %

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 8. 2017 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD Novi trgi, delniški 20
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 15
KD Rastko, delniški 15
KD Amerika, delniški 10
KD Corporate Bonds, obvezniški 10
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 10
KD Tehnologija, delniški 10
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 5
KD Indija - Kitajska, delniški 5


Povzetek prospekta Aktivnega naložbenega paketa.

2. Uravnoteženi naložbeni paket

Primeren je za vse, ki želite dolgoročno povečati svoje premoženje, pri tem pa niste pripravljeni svojih sredstev v celoti nalagati v delniške naložbe. Sredstva se usmerjajo tako v delniške kot tudi v obvezniške investicijske sklade.

Ciljna povprečna letna donosnost: 6 %

Ciljna sestava Uravnoteženega naložbenega paketa od 1. 4. 2016 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 15
KD Bond, obvezniški - EUR 25
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 30
KD Rastko, delniški 10
KD Balkan, delniški 10
KD Tehnologija, delniški 10

 

3. Konzervativni naložbeni paket

Izbira konzervativnega naložbenega paketa je primerna za vse, ki ste osredotočeni na stabilnost privarčevanih sredstev. Sredstva bodo bolj izpostavljena obvezniškim skladom, kar daje dodatno varnost in stabilnost vloženih sredstev.

Ciljna povprečna letna donosnost: 4 %

Ciljna sestava Konzervativnega naložbenega paketa od 1. 4. 2016 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 25
KD Bond, obvezniški - EUR 25
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 25
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 20
KD Vitalnost, delniški 5

 

Se želite izogniti nihanjem na kapitalskih trgih?
Z Zajamčenim AS 2 se jim za določeno obdobje izognete. To je naložba, ki zagotavlja donos v višini najmanj 1,50 % letno. Izberete jo lahko samostojno ali pa poleg izbranega naložbenega paketa oziroma investicijskih skladov.

Je vaš doseženi donos naložb višji od zajamčenega?
V tem primeru je Fondpolica z vključeno naložbo z zajamčeno donosnostjo lahko udeležena tudi v pripisu letnega presežka.

Več o naložbi Zajamčeni AS 2.

Če želite naložbo še bolj prilagoditi svojim potrebam, lahko naložbeno kombinacijo določite tako, da izberete do 4 različne investicijske sklade iz ponudbe zavarovalnice.

Podatki o posrednih stroških investicijskih skladov

Provizija za upravljanje in provizija za skrbniške storitve na letnem nivoju:

  Provizija za upravljanje Provizija za skrbniške storitve
KD GALILEO, mešani fleksibilni sklad 2,00 % 0,05 %
KD RASTKO, evropski delniški sklad 1,90 % 0,05 %
KD BOND, obvezniški - EUR 0,85 % 0,05 %
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 0,50 % 0,04 %
KD PRVI IZBOR, sklad delniških skladov 0,85 % 0,05 %
KD BALKAN, delniški 2,49 % 0,05 %
KD NOVI TRGI, delniški 2,00 % 0,05 %
KD SUROVINE IN ENERGIJA, delniški 1,89 % 0,05 %
KD TEHNOLOGIJA, delniški 1,89 % 0,05 %
KD VITALNOST, delniški 1,89 % 0,05 %
KD INDIJA – KITAJSKA, delniški 2,00 % 0,05 %
KD LATINSKA AMERIKA, delniški 2,00 % 0,05 %
KD VZHODNA EVROPA, delniški 2,15 % 0,05 %
KD DIVIDENDNI, delniški 2,00 % 0,05 %
KD VICTORIA, delniški vzajemni sklad 2,50 % 0,00 %
KD AMERIKA 1,70 % 0,05 %


V vrednost enote premoženja posameznega investicijskega sklada sta zajeti provizija za upravljanje in provizija za skrbniške storitve. Zaračunava ju družba za upravljanje izbranih investicijskih skladov, prav tako je do njiju upravičena.

Ali ima zavarovalnica vpliv na višino provizije, kot sta upravljavska in skrbniška provizija?

Ne, nima vpliva na višino niti ne na spremembe. Prav tako nima vpliva na kakršnekoli druge stroške, ki so izključno v rokah družbe za upravljanje skladov.

Kakšne stroške ima zavarovanec pri tej obliki življenjskega zavarovanja?

Zavarovalnici mora plačati vstopne stroške, oproščen pa je plačila vstopnih stroškov pri nalaganju v investicijske sklade, ki jih je izbral po življenjskem zavarovanju. Dodatne informacije so dostopne tudi na spletnih straneh družb za upravljanje investicijskih skladov.

Kaj je tržni vrednostni papir plemenitih kovin?

Je vrednostni papir, vezan na surovine, s kritjem v fizični obliki, ki kotira na enem ali več organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

Katere ETC-je je možno izbrati pri Fondpolici?

Zavarovanje lahko poleg ostalih naložbenih možnosti iz ponudbe zavarovalnice vežete tudi na naslednje tržne vrednostne papirje plemenitih kovin:

 • tržni vrednostni papir zlata ETFS Physical Swiss Gold,
 • tržni vrednostni papir košarice plemenitih kovin ETFS Physical PM Basket,
 • tržni vrednostni papir srebra ETFS Physical Silver,
 • tržni vrednostni papir paladija ETFS Physical Palladium in
 • tržni vrednostni papir platine ETFS Physical Platinum.

Več o naložbenih možnostih v plemenite kovine si lahko preberete v Povzetku opisa lastnosti tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin.

Vsi tržni vrednostni papirji plemenitih kovin spadajo med prenosne vrednostne papirje, ki so lahko izdani ali odkupljeni na zahtevo vlagatelja, na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kjer vzdrževalci trga skrbijo za likvidnost na trgu. Kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev enako kot delnice, cena in sledenje ceni, na katero so vezani, pa deluje podobno kot pri indeksnih odprtih vzajemnih skladih, ki kotirajo na organiziranih trgih vrednostnih papirjev.

 • Izberete lahko poljubno kombinacijo naložbe: premijo lahko naložite v naložbo z zajamčenim donosom in v enega od naložbenih paketov (aktivni, uravnoteženi ali konzervativni) oziroma v največ 4 investicijske sklade, ki so v aktualni ponudbi zavarovalnice.
 • Sami lahko aktivno odločate o naložbeni politiki: če se s časom spremenijo vaše naložbene preference, lahko po svojih željah spreminjate razmerje med zajamčenim delom in preostalimi naložbami vaše Aktivne rente AS.
 • Naložbeno politiko lahko prilagajate tudi glede na čas trajanja zavarovanja: priporočeno je, da naj od začetka pa do konca trajanja zavarovanja naložbe prehajajo od bolj dinamičnih do konzervativnejših.
 • Trajanje izplačevanja dogovorjene rente je lahko 5, 10 ali 15 let, lahko pa se odločite za vseživljenjsko izplačevanje rente.
 • Aktivna renta AS je fleksibilna tudi pri višini in času trajanja izplačila rente, ki jo lahko v času trajanja zavarovanja spreminjate, kot želite

                 

Dodatna zavarovanja

Ne glede na nepredvidljive dogodke, ki nas lahko v življenju presenetijo in spremenijo naše življenjske potrebe, je vaša renta vedno na varnem. Tudi v času vaše začasne nezmožnosti plačevanja premije vam zagotavljamo, da boste po koncu trajanja zavarovanja, prejemali dogovorjeno rento.
Z dodatnimi zavarovanji, pa poskrbite še za različna kritja, s katerimi poskrbite za varnost v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti, oprostitve plačila premije v primeru trajne invalidnosti in v primeru nastanka kritične bolezni.

Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni Preventiva AS

Zavarovanje krije primer prve ugotovitve obolelosti za eno od najpogostejših kritičnih bolezni. Zavarovanje kritičnih bolezni omogoča večkratno izplačilo zavarovalnine in krije 21 kritičnih bolezni.

Kako ravnati v primeru, ko se vam kaj zgodi?

Ko se vam kaj zgodi, npr. nezgoda ali obolelost za eno od kritičnih bolezni, je treba ravnati v skladu z navodili zavarovalnice ter v najkrajšem možnem času prijaviti zavarovalni primer.

 • Takoj obiščite oziroma pokličite zdravnika zaradi pregleda ali nudenja potrebne pomoči,
 • nemudoma ukrenite vse potrebno za zdravljenje in
 • se ravnajte po zdravnikovih navodilih in nasvetih ne glede na način zdravljenja.
 • Ob prijavi nezgode morate navesti vsa potrebna dejstva in predložiti ustrezna dokazila o nezgodi.
Nezgodo nam morate pisno prijaviti takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča.«

Zavarovalnino vam izplačamo, če dokažete, da odlašanje obiska zdravnika ni vplivalo na dolgotrajnejše trajanje in potek vašega zdravljenja.

 • podatke o kraju in času nastanka nezgode,
 • popoln opis dogodka,
 • ime zdravnika, ki vas je pregledal in napotil na zdravljenje ali ki vas zdravi,
 • izvid zdravnika o vrsti in stopnji telesnih poškodb ter o morebitnih nastalih posledicah,
 • podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in boleznih, ki ste jih morda imeli že pred nezgodo in
 • dokazila od upravičenca, v kolikor so potrebna dodatna dokazila za ugotovitev pravice do izplačila.

Oseba, ki zahteva izplačilo za primer kritične bolezni, mora o tem takoj pisno obvestiti zavarovalnico. Poleg listin, ki so navedene v splošnih pogojih, mora na svoje stroške predložiti še:

 • zdravstveno dokumentacijo lečečega zdravnika in drugo zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na zdravstveno stanje zavarovalne osebe pred sklenitvijo in po sklenitvi dodatnega zavarovanja za primer kritičnih bolezni oziroma izpolnjeno in potrjeno zdravniško spričevalo o ugotovitvi obolelosti za kritično boleznijo na obrazcu zavarovalnice in
 • druga dokazila, ki jih zahteva zavarovalnica in so potrebna za ugotavljanje pravice do izplačila.

 • V primeru smrti mora upravičenec predložiti pisni zahtevek, zato je zelo pomembno, da svoje upravičence seznanite, da ste poskrbeli za njihovo varnost.
 • Poleg pisnega zahtevka mora upravičenec na svoje stroške čim prej priskrbeti in predložiti polico, izvod iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku smrti in dokazilo, da sme zahtevati plačilo, če to ni razvidno iz police.

Zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezni del ali dogovorjeno dnevno nadomestilo upravičenec prejme v roku 14 dni po predložitvi celotne potrebne dokumentacije.

Pogosta vprašanja

Preberite tudi

3 razlogi za sklenitev pokojninskega zavarovanja

Ste v delovno aktivnih letih in prepričani, da pokojnine, kot jo danes poznajo upokojenci, sami ne boste dočakali? Najverjetneje imate prav. Kaj lahko storite sami, da bo vaša jesen življenja udobna?

7 najpomembnejših razlogov za varčevanje

Marsikdo komaj preživi s tistim, kar ima, kaj šele, da bi kaj dal na stran. A če imate to možnost, potem vam polagamo na srce – še tako majhna privarčevana sredstva vam lahko kdaj tudi rešijo kožo. Zakaj torej varčevati?

Kako privarčevati dovolj denarja za otrokov študij?

Preživljanje brezskrbnih trenutkov otroštva z malčkom je eno izmed najlepših in najpomembnejših obdobij vsakega starša. Pa vendarle čas mineva hitro in malček še prehitro zraste v najstnika in kasneje v študenta.