Montažno zavarovanje

Montažna dela so izpostavljena številnim nevarnostim in okoliščinam, ki vplivajo na kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

O zavarovanju

Montažno zavarovanje praviloma sklene izvajalec montažnih del, lahko pa tudi investitor. Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

 • požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacije in demonstracije, izliva vode, zemeljskega plazu, odtrganja zemljišča, zemeljskega usada, zmrznitve, gibanja ledu, snežnega plazu in atmosferskih padavin,
 • udarca motornega vozila, prikolice in delovnega stroja, padca zavarovane stvari, udarca ali padca drugega predmeta na zavarovano stvar ali vanjo,
 • montažne nezgode,
 • nespretnosti, malomarnosti ali naklep delavcev ali drugih oseb in
 • vlomne in navadne tatvine v objekt vgrajenih delov in opreme.

Če je posebej dogovorjeno, so krite tudi dodatne nevarnosti:

 • poplave, visoke vode in talne vode,
 • splošne odgovornosti in
 • pogodbene odgovornosti.

Podrobno

Kaj lahko zavarujete v sklopu montažnega zavarovanja?

 • kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ali brez nje,
 • stroje, strojno in elektro opremo, instalacije, aparate, naprave ter podstavke, ležišča in temelje strojev, če so zajeti v vrednosti strojev in
 • opremo in pomožne objekte za izvajanje montažnega objekta (pomožne gradnje, zidane ali lesene barake za skladišča, delavnice in menze ter premične odre), ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti montažnega objekta, razen montažnih barak, ki so osnovna ali obratna sredstva izvajalca del.

Če je v pogodbi dogovorjeno in je obračunana dodatna premija, so lahko predmet zavarovanja tudi:

 • obstoječi objekti, na katerih se izvajajo montaže, popravila, obnove (remonti), sanacije ipd,
 • pomožni materiali za izvajanje montažnega objekta (les, leseni elementi ipd.), orodje v uporabi in
 • oprema in pomožni objekti za izvajanje montaže, ki niso ali so le delno zajeti v predračunskem znesku objekta v montaži.

Kako skleniti montažno zavarovanje?

Za sklenitev zavarovanja je potrebno izpolniti vprašalnik in dostaviti dodatne podatke glede na vrsto del, če tako zahteva zavarovalnica.

Premija za osnovno zavarovanje se obračuna od predračunske vrednosti objekta iz pogodbe o izvajanju montažnih del.

Pri zavarovanju dodatne nevarnosti poplave, visoke vode in talne vode se zavarovanje lahko sklene na dejansko vrednost (enako kot za osnovne nevarnosti) ali na del vrednosti (prvi riziko).

V primeru, da montažna dela niso zaključena v roku, na podlagi katerega je bila izračunana premija, se lahko kritje pred potekom zavarovanja podaljša

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, vlomne ali navadne tatvine takoj obvestite pristojno policijsko postajo ter navedite, katere stvari so bile uničene, poškodovane ali odnesene.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov in stvari. Predložite tudi vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode: