Zavarovanje splošne odgovornosti

S svojim poslovanjem lahko vplivate na zdravje, življenje in premoženje drugih oseb. Pred nepredvidenimi odškodninskimi zahtevki se zaščitite z zavarovanjem splošne odgovornosti, saj bo odškodnino oškodovancu plačala zavarovalnica.

Prednosti

 • Široka paleta izbire dodatnih kritij.
 • Možnost sklenitve zavarovanja z različno visokimi zavarovalnimi vsotami.
 • Enostavna in hitra sklenitev zavarovanja na podlagi izpolnitve posebnega vprašalnika.

Prihranki

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja AS
 • Individualni popusti

Kaj lahko zavarujete?

Zavarovanje splošne odgovornosti krije odškodninsko odgovornost za škodo zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe, 
 • poškodbo, uničenje ali okvaro stvari.

V okviru zavarovanja splošne odgovornosti lahko zavarujete:

 • odgovornost, ki izvira iz dejavnost družbe ali društev. Lahko se zavaruje tudi fizična oseba, ki opravlja dejavnost po podjemni ali avtorski pogodbi,
 • odgovornost zavarovanca kot zasebnika,
 • odgovornost organizatorja dogodkov,
 • odgovornost iz hišne in zemljiške posest, posesti živali, atrakcij za zabavo, itd.

 • Odgovornost delodajalca za škodo zaradi poškodovanja delavcev (telesne poškodbe, obolenje ali smrt) ali njihovih stvari
 • Proizvajalčevo odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb ali stvari, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako ali pomanjkljivo opravljene storitve
 • Proizvajalčevo odgovornost za zastrupitev s hrano in pijačo
 • Odgovornost za poškodovanje stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi v garderobah in garderobnih omaricah
 • Odgovornost za poškodovanje stvari, na katerih zavarovanec izvaja storitev
 • Odgovornost za poškodovanje obstoječega objekta, na katerem zavarovanec izvaja storitev
 • Odgovornost za poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah
 • Odgovornost za poškodovanje tujega blaga pri prekladanju ali skladiščenju
 • Odgovornost za čisto premoženjsko škodo
 • Odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja
 • Odgovornost za poškodovanje vodnih plovil v delavnicah

Pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti je premija odvisna od:

 • vrste dejavnosti, s katero se zavarovanec ukvarja,
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja,
 • višine zavarovalne vsote in letnega agregata škod,
 • števila delavcev,
 • območja kritja,
 • odbitne franšize,
 • preteklega škodnega dogajanja,
 • drugih dejavnikov.

Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za:

 • škodo, ki jo povzročite namenoma,
 • škodo zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico,
 • škodo zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari ter njegovi vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev,
 • škodo zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom /navodilom,
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti zračnih ali vodnih plovil vseh vrst,
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti kopenskih motornih vozil, prikolic ali drugih vozil na motorni pogon z močjo nad 6 kW, ko navedena vozila obratujejo,
 • škodo zaradi poškodovanja oseb kot posledica zdravstvenih, lekarniških ali zdravilskih storitev,
 • plačilo globe, denarne kazni, kaznovalne odškodnine,
 • poškodovanje stvari v najemu, zakupu ali leasingu,
 • škodo pri izvajanju dejavnosti brez ustreznih dovoljenj ali če škodo povzroči delavec, ki je opravljal delo na črno,
 • pogodbeno odškodninsko odgovornost, ki presega zakonsko določeno, kršitev pogodbenih obveznosti (penali),
 • škodo, ki jo uveljavljate vi, kot zavarovanec, vaši svojci, osebe, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu,
 • škodo, ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v katerih ste kapitalsko udeleženi, gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri vas kot pravni osebi,
 • škodo zaradi jedrske energije in terorizma,
 • drugo po pogojih.

Pogosta vprašanja

 • Zavarovalnico obvestite o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izveste.
 • Škodo lahko hitro in enostavno prijavite: prek portala Moj AS in v poslovalnicah AS-a.
 • Če pride do izgube ali izginotja stvari, ki jih imate na skrbi, obvestite policijo.
 • Po svojih najboljših močeh poskrbite za odvrnitev ali zmanjšanje škode in razjasnitev škodnega dogodka.
 • Vodenje pravdnega postopka morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo osebi, ki jo določi zavarovalnica.

Zaščitite svoje poslovanje!

Ne čakajte na posledice, ki lahko korenito vplivajo na vaše poslovanje.
Pridobite konkretno ponudbo in popuste, ki jih pridobite ob sklenitvi zavarovanja.

Naročite svetovalca