Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je namenjeno proizvajalcem izdelkov ali storitev za zavarovanje v primeru finančnih posledic zaradi izdelkov z napako, pomanjkljivo opravljenih storitev na stvareh, stroškov odpoklica izdelkov in podobno.

O zavarovanju

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je namenjeno proizvajalcem izdelkov ali storitev.

Proizvajalec izdelka ali storitev odgovarja za škodo, kadar napaka na izdelku ali storitvi povzroči:

 • smrt,
 • telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka
 • oziroma kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari.

V primeru, da proizvajalca izdelka ali uvoznika ni mogoče ugotoviti, se vsak dobavitelj izdelka šteje za proizvajalca.

Prednosti

Podjetnik je odgovoren in dolžan povrniti škodo, ki nastane v primerih, ko napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka oziroma kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari.

Z zavarovanjem proizvajalčeve odgovornosti se lahko podjetniki dodatno zavarujete za tovrstne primere in se izognete morebitni finančni izgubi.

Prihranki

 • Finančni popust na takojšnje plačilo letne premije
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja AS
 • Preostali individualni popusti

Podrobno

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo:

 • zaradi izdelkov z napako, ki jih je zavarovanec dal v promet: napaka lahko izvira iz napake v materialu izdelka, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno uporabo stvari;
 • zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari: če je škoda zaradi tega nastala po dokončanju opravljenega dela s strani zavarovanca.

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti se nanaša na vse izdelke, ki jih je zavarovanec izdelal pod svojim imenom, oziroma na vse storitve, ki jih je opravil v okviru dejavnosti (dogovorjene s pogodbo, v času trajanja zavarovanja).

V sklopu zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti se lahko zavaruje:

 • osnovno kritje proizvajalčeve odgovornosti za škodo zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari,
 • dodatno kritje za razširjeno proizvajalčevo odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki nastane tretji osebi zaradi pomanjkljivosti končnega izdelka, ki nastane z mešanjem, povezovanjem ali predelavo zavarovančevega izdelka z drugimi izdelki brez napake,
 • dodatno kritje za stroške odpoklica izdelkov za čisto premoženjsko škodo, ki nastane tretji osebi, zaradi odpoklica izdelkov, ki ga je bilo potrebno izvesti zaradi pomanjkljivosti končnega izdelka.

Višina premije je odvisna od:

 • vrste dejavnosti, s katero se zavarovanec ukvarja,
 • vrste izdelkov, ki jih zavarovanec  proizvaja (oz. prodaja, distribuira),
 • od višine predvidenega letnega prometa zavarovanca,
 • nevarnostnih okoliščin, v katerih se dejavnost odvija,
 • višine zavarovalne vsote in letnega agregata za izplačilo odškodnin,
 • preteklega škodnega dogajanja,
 • odbitne franšize (soudeležbe).

Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice za vsak zavarovalni primer, in je lahko:

 • enotna (npr. 60.000 EUR za poškodovanje oseb in stvari) ali
 • deljena  (60.000 EUR za poškodovanje oseb in 18.000 EUR za poškodovanje stvari).

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti ne krije odškodninskih zahtevkov, če zavarovanec škodni dogodek povzroči namenoma oziroma v primeru:

 • če zavarovanec ne opusti ravnanja, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico;
 • če se zavarovanec zaveda pokvarjenosti ali pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev;
 • če zavarovanec zavestno ravna proti veljavnim predpisom;
 • zaradi škode na samem izdelku, ki ga je izdelal zavarovanec;
 • zaradi stroškov ponovne izvedbe pomanjkljivo opravljene storitve;
 • zaradi škode, ki izvira iz izdelka, ki je bil proizvajalcu odtujen brez njegove vednosti ali  ga je proizvajalec podaril;
 • iz naslova jamčevanja za stvarne napake izdelka ali storitve ter garancijskih obveznosti zavarovanca;
 • in še nekaterih drugih.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Pri zavarovanju odgovornosti se šteje, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko je nastal škodni dogodek, ki je zajet s sklenjeno zavarovalno pogodbo in zaradi katerega bi se lahko uveljavljal odškodninski zahtevek proti zavarovancu. 

Za en zavarovalni primer šteje tudi:

 • če ima en škodni dogodek za posledico več odškodninskih zahtevkov;
 • več škodnih dogodkov, ki nastanejo zaradi istovrstnih vzrokov;
 • več škodnih dogodkov, ki nastanejo zaradi podobnih vzrokov, če obstoji med temi vzroki pravna, tehnična ali gospodarska zveza.

 • zavarovanec mora obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve;
   
 • če se stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi, izgube ali izginejo, mora zavarovanec o tem takoj obvestiti policijo ter navesti, katere stvari so bile izgubljene ali so izginile ob zavarovalnem primeru. če izgube ali izginitve stvari ni možno izkazati s policijskim zapisnikom, se šteje, da zavarovalni primer ni nastal;
   
 • zavarovanec je dolžan ob upoštevanju navodil zavarovalnice po svojih močeh poskrbeti za odvrnitev ali zmanjšanje škode in za razjasnitev škodnega dogodka. podpreti mora zavarovalnico tako pri odvrnitvi škode kot tudi pri ugotavljanju temelja in višine škode ter reševanju le-te, dajati mora podrobna in resnična škodna poročila, poročati o vseh okoliščinah, ki se nanašajo na zavarovalni primer, in poslati zavarovalnici vse pisne podatke, ki bi po mnenju zavarovalnice lahko bili pomembni za oceno zavarovalnega primera;
   
 • zavarovanec mora vodstvo pravde zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica. Zavarovanec ni upravičen brez predhodnega soglasja zavarovalnice pripoznati odškodninskega zahtevka v celoti ali delno, izvesti poravnave ali poplačila.

Sklenite Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Povprašajte za konkretno ponudbo in preverite popuste, ki jih pridobite ob sklenitvi Zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti.

Naročite ponudbo