Natisni

Požarno zavarovanje

Požarno zavarovanje

Kaj krije zavarovanje?

 • vse vrste nepremičnin, torej objekte kot so: zgradbe, poslovni prostori, skladišča itd. in tudi
 • vse vgrajene instalacije, kot na primer: dvigala, centralno kurjavo s cisterno za gorivo, bojlerje, klimatske naprave, hidroforje itd., ter
 • premičnine, ki so v zgradbah ali na prostem, in sicer opremo, zaloge surovin, polizdelkov in končnih izdelkov.

Osnovno požarno zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti:

 • požara,
 • strele,
 • eksplozije,
 • viharja,
 • toče,
 • udarca motornega vozila in premičnega delovnega stroja,
 • padca zračnega plovila (letala, helikopterja ipd.),
 • krije pa tudi stroške čiščenja, rušenja in odvoza.

Dodatna kritja

V kolikor je posebej dogovorjeno in plačana dodatna premija, zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi :nevarnosti, kot so:

 • poplava,
 • izliv vode,
 • vdor meteorne vode,
 • zemeljski plaz,
 • snežni plaz,
 • teža snega,
 • izteka tekočine (lekaže),
 • samovžiga zalog,
 • izliv žareče mase,
 • potres.

Česa ne krije?

Zavarovanje krije škodo, ki je posledica nevarnosti, za katero je bilo sklenjeno zavarovanje, ne pa druge posredne škode ali izgub zaradi nastanka zavarovalnega primera (odgovornosti, izgubljene najemnine, prekinitve dela, zmanjšanja vrednosti in podobnih izgub). Poleg zgoraj navedenega zavarovanje prav tako ne krije škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije in škode, ki nastanejo v posredni ali neposredni povezavi s terorističnim dejanjem.

Od česa je odvisna premija?

Pri požarnem zavarovanju je premija odvisna od:

 • gradbene kategorije objekta,
 • vrste zgradbe,
 • izbrane zavarovalne vsote,
 • preventivnih ukrepov in
 • od dejavnosti, ki se odvija v obravnavanem riziku.

Kako lahko zavarujemo?

Zgradbe lahko zavarujemo na novo vrednost ali na dejansko vrednost .

 • Zavarovanje na novo vrednost pomeni zavarovanje vrednosti nove zgradbe po cenah v kraju, kjer stoji.
 • Pri zavarovanju na dejansko vrednost se od nove vrednosti zgradbe odšteje znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti (amortizacija).

K škodi, ki nastane zaradi ene izmed požarnih nevarnosti, se prištejejo tudi stroški za čiščenje ter za odvrnitev in zmanjšanje škode, ki je potrebno zaradi poškodbe ali uničenja zavarovanih stvari, vendar največ 3 % od zavarovalne vsote, če ni drugače dogovorjeno. Med te stroške spadajo nujni izdatki za čiščenje kraja škode, za rušenje poškodovanih in neuporabnih delov, kakor tudi izdatki za odvoz zgorelin in naplavin do najbližjega kraja, kjer je dovoljeno odlaganje.

Kaj v primeru škode?

 • Zavarovanec mora zavarovalnici prijaviti nastanek zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.
 • Zavarovanec mora o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi požara, eksplozije, udarca motornega vozila, ki ni last zavarovanca, in vandalizma, takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter navesti, katere stvari so bile uničene ali poškodovane oz. so izginile ob zavarovalnem primeru.
 • Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.

 

Za ponudbo in dodatne informacije pokličite:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon Gsm     E-mail
Koper Dolores Ojo (05) 6643 050 040 424 925 dolores.ojo@as.si
Postojna Samanta Milharčič (05) 7003 053 040 658 670 Samanta.Milharcic@as.si
Nova Gorica Daša Zavrtanik (05) 3309 507 040 424 594 dasa.zavrtanik@as.si
Ljubljana Anja Frelih Pakiž (01) 5824 815 040 424 599 anja.frelih-pakiz@as.si
Kranj Darja Jensterle (04) 2817 033 031 625 123 darja.jensterle@as.si
Novo mesto Miran Vidmajer (07) 3730 638 031 642 494 miran.vidmajer@as.si
Celje Tina Frelih Arlič (03) 4253 588 040 424 472 tina.freliharlic@as.si
Maribor Vesna Korošec (02) 3208 113 040 424 564 vesna.korosec@as.si
Murska Sobota Janez Kocjan (02) 5391 042 040 424 913 janez.kocjan@as.si